REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia wstępne

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://butik-thebest.pl/ (zwanym dalej Sklepem) jest Ewelina Obecna, Maciej Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  BUTIK THE BEST S.C., ul. Rynek 21, 63-200 Jarocin, NIP: 6172212375, REGON 368321302; poczta@butik-thebest.pl.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 1. Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – Ewelina Obecna, Maciej Stachowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BUTIK THE BEST S.C., ul. Rynek 21, 63-200 Jarocin, NIP: 6172212375, REGON 368321302.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://butik-thebest.pl/.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kontakt ze Sklepem.

Adres Sprzedawcy: ul. Rynek 21, 63-200 Jarocin

Adres e-mail Sprzedawcy: poczta@butik-thebest.pl.

 •     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą podanych powyżej adresów oraz formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu pod adresem internetowym https://butik-thebest.pl/kontakt.

 1. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,

 1. Informacje ogólne

    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży.

    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 6 Regulaminu.

    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

    Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

    Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie https://butik-thebest.pl/ wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

  

 1. Zakładanie Konta w Sklepie

    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3.

 1. Zasady składania Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu,
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 • kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia” 
 • wybrać jeden z dostępnych opcji dostawy oraz sposobów płatności.

 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności

    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Przesyłka kurierska z przedpłatą na konto,
 • Odbiór osobisty,

    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność za pobraniem
 • Płatności elektroniczne Przelewy 24
 • Tradycyjny przelew bankowy

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 1. Wykonanie umowy sprzedaży

    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 7 Regulaminu.

    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Następuje to poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

Sprzedawca Przesyłki wysyła:

 • do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia – przy przesyłkach pobraniowych.
 • Do 5  dni roboczych od zaksięgowania wpłaty – przy przesyłak opłacone elektronicznie 

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

    Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.

    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.

    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w punkcie 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

    W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

    Skutki odstąpienia od Umowy:

    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi w terminie 14  dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem dokonane przez niego płatności wraz z najtańszymi kosztami przesyłki .

    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte podczas transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

    Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 

Koszty zwrotu Produktu W przypadku odstąpienia od Umowy ponosi Klient. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 1. Reklamacja i gwarancja

    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

    Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy e-mail Sprzedawcy.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

    Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

    W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.

    Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar,wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:BUTIK THE BEST S.C. ul. Rynek 21 , 63-200 Jarocin. 

      Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez publikację nowego regulaminu na stronie Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.